Unverified Commit 25df6afd authored by PapuleX's avatar PapuleX Committed by GitHub
Browse files

Add Czech language (#276)

* Incomplete Czech

* Incomplete Czech #2

WIP #2

* Incomplete Czech #3

WIP #3

* Proofreading of Czech

Czech is ready to go.
parent aa10aa45
......@@ -111,6 +111,7 @@ A prioritized backlog of new features and known issues can be found <a href="htt
- Japanese
- Turkish
- Hungarian
- Czech
* sleek can be minimized to tray
* Existing todos can be used as templates for new ones
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ const i18nextOptions = {
fallbackLng: "en",
namespace: "translation",
defaultNS: "translation",
supportedLngs: ["de", "en", "it", "es", "fr", "zh", "pt", "jp", "tr", "hu"],
supportedLngs: ["de", "en", "it", "es", "fr", "zh", "pt", "jp", "tr", "hu", "cs"],
debug: false,
preload: fs.readdirSync(path.join(__dirname, "../locales")).filter((fileName) => {
const joinedPath = path.join(path.join(__dirname, "../locales"), fileName)
......
......@@ -246,6 +246,9 @@ function setFriendlyLanguageNames() {
case "hu":
friendlyLanguageName = "Magyar"
break;
case "cs":
friendlyLanguageName = "Čeština"
break;
default:
return;
}
......
{
"about": "O programu",
"addTodo": "Přidat nový úkol",
"addTodoContainerHeadline": "Žádné úkoly",
"addTodoContainerSubtitle": "Tento seznam je prázdný, pojďme přidat nějaké úkoly.",
"archive": "Archiv",
"bdaily": "Každý pracovní den",
"bday": "pracovní den",
"bday_plural": "pracovní dny",
"cancel": "Zrušit",
"clear": "Vymazat",
"close": "Zavřít",
"compactView": "Kompaktní zobrazení",
"completedTodos": "Dokončeno",
"contexts": "Kontexty",
"copy": "Kopírovat",
"createFile": "Vytvořit todo.txt",
"cut": "Vyjmout",
"daily": "Denně",
"darkmode": "Tmavý režim",
"day": "den",
"day_plural": "dny",
"delete": "Smazat",
"devTools": "Přepnout vývojářské nástroje",
"done": "Označit jako hotové",
"due": "Do",
"dueDate": "Do data",
"dueFuture": "do budoucnosti",
"duePast": "Po datu splnění",
"dueToday": "Do dneška",
"dueTomorrow": "Do zítřka",
"edit": "Upravit",
"editTodo": "Upravit úkol",
"errorEventLogging": "Zapisování chyb a událostí",
"every": "Každý",
"file": "Soubor",
"find": "Najít",
"formErrorWritingFile": "<strong>Chyba:</strong> vaše změny se do souboru nepodařilo přepsat. Zkontrolujte prosím, zdali soubor todo.txt existuje a máte dostatečné oprávnění pro jeho přepsání: ",
"formInfoDuplicate": "Tento úkol již existuje a duplikáty se do vašeho souboru todo.txt nezapíšou",
"formInfoIncomplete": "Zadané údaje nejsou kompletní. Přidejte prosím alespoň text úkolu.",
"formInfoNoInput": "Přidejte prosím do textového pole úkol. Pokud si nejste jisti, jak to udělat, nahlédněte do <a href=\"https://github.com/todotxt/todo.txt\" target=\"_blank\">syntaxe todo.txt</a>.",
"formSelectDueDate": "Bez data splnění",
"todoTxtSyntax": "Použijte syntaxi todo.txt (A) @context +project due: rec: h:",
"function": "Funkce",
"help": "Nápověda",
"helpTab3Title": "Kontexty a projekty",
"helpTab4Title": "Data",
"helpTab5Title": "Opakování",
"helpTabContextsProjectsBody": "Pokud pracujete na projektu, který se skládá z několika úkolů, můžete je přiřadit přidáním \"+\" a názvu projektu. Kontext určuje situaci, ve které je pro vás tento úkol relevantní. Podle konceptu <a href=\"https://cs.wikipedia.org/wiki/Getting_Things_Done\" target=\"_blank\">Getting Things Done</a> od Davida Allena může být \"kontext\" například doma, v práci, při nakupování, na telefonu, na počítači, s určitou osobou. Pro přidání kontextu pouze přidejte \"@\" plus název kontextu. Pro více informací ohledně todo.txt <a href=\"https://github.com/todotxt/todo.txt\" target=\"_blank\">klikněte zde</a>.<br><br>Jak projekt, tak kontext neumožňují použivání mezer, tudíž je pište jednoslovně. Přidat můžete tolik projektů nebo kontextů, kolik si jen přejete.",
"helpTabContextsProjectsTitle": "Přidávání kontextu a projektu",
"helpTabDatesBody1": "Aplikace sleek bude automaticky přidávat datum začátku podle data vytvoření úkolu. Pokud to chcete změnit, budete muset najít první datum ve vašem úkolu hned po značce priority. Úkoly s datumem splnění budou ve vašem seznamu umístěny výše. Čím blíž je datum splnění, tím vyšší umístění bude úkol mít. Pokud je datum splnění nastaveno na dnešek nebo na den v minulosti, bude označen červeně a zůstane na začátku vašeho seznamu. Chcete-li přidat datum splnění, přidejte \"due:\" a datum splnění ve formátu <strong>RRRR-MM-DD (např. due:2021-03-07)</strong>. Taktéž můžete použít kalendář, který datum naformátuje za vás.",
"helpTabDatesBody2": "Vhodné názvy dat jako <strong>tomorrow</strong>, <strong>next Tuesday</strong> nebo <strong>end of February</strong> budou překonvertovány a zformátovany do příslušných dat. <a href=\"https://sugarjs.com/dates/#/Parsing\" target=\"_blank\">Celý seznam vhodných dat naleznete zde.</a>",
"helpTabDatesTitle1": "Přidávání data",
"helpTabDatesTitle2": "Vhodné názvy dat",
"helpTabKeyboardSubtitle": "Když je okno s přídáváním/upravováním úkolu otevřené",
"helpTabKeyboardTR7TD1": "Nastavit prioritu",
"helpTabKeyboardTR8TD1": "Přepnout filtry",
"helpTabKeyboardTR10TD1": "Potvrdit úkol",
"helpTabKeyboardTR13TD1": "Zvýšit/snížit prioritu",
"helpTabKeyboardTR14TD1": "Odebrat prioritu",
"helpTabKeyboardTR15TD1": "Přiblížit/oddálit datum splnění",
"helpTabKeyboardTR16TD1": "Odebrat datum splnění",
"helpTabKeyboardTR17TD1": "Archivovat dokončené úkoly do done.txt",
"helpTabPrioritiesBody": "Důležité úkoly musí mít důležité místo na vašem seznamu. Jednoduše přidejte \"(A)\" na začátek vašeho úkolu. Nemusíte používat pouze (A), můžete použít všechna písmena od A po Z. Avšak pouze písmena od A po C budou mít barevnou lištu vedle daného úkolu. Všechny ostatní priority budou mít šedou, neutrální lištu. Pokud chcete přiřadit prioritu pomocí klávesové zkratky, stiskněte Alt + A až Z, jakmile je okno s přidáváním/upravováním otevřené",
"helpTabPrioritiesTitle": "Přidávání priority",
"helpTabRecurrencesBody1": "Pokud chcete nastavit, aby se úkol opakoval, musíte nastavit interval jeho opakování pomocí atributu <strong>rec:</strong> (například <strong>rec:d</strong>, aby se úkol opakoval každý den). Uživatelské nastavení aplikace sleek obsahuje funkce, se kterými můžete atribut rec: nastavit, nebo jej můžete přímo upravit v textu samotného úkolu. Možné hodnoty jsou <strong>d</strong> (každý den), <strong>b</strong> (každý pracovní den), <strong>w</strong> (každý týden), <strong>m</strong> (každý měsíc), <strong>y</strong> (každý rok). Taktéž můžete nastavit jiný interval, například <strong>rec:3m</strong>, aby se úkol opakoval každý 3. měsíc. <a href=\"https://github.com/ransome1/sleek/wiki/Recurring-todos\" target=\"_blank\">Zjistěte více o opakování v aplikaci sleek</a>.",
"helpTabRecurrencesTitle1": "Přidávání opakování",
"hiddenTodos": "Skryté",
"inProgress": "Probíhající",
"language": "Jazyk",
"messageLoggingBody": "Tento projekt můžete podpořit tak, že povolíte anonymní zapisování chyb a událostí. Bude zapisovat nastalé chyby a také funkce, které využíváte. Tuto funkci můžete zapnout v nastavení.",
"messageShareBody": "Tento projekt si váží poctivých recenzí na <br><i class=\"fas fa-star\"></i>&nbsp;<a href=\"https://sourceforge.net/projects/sleek/reviews\" target=\"_blank\">SourceForge</a>, hlášení o chybách na <i class=\"fab fa-github\"></i>&nbsp;<a href=\"https://github.com/ransome1/sleek/issues\" target=\"_blank\">Github</a> a doporučení na",
"messageShareTitle": "sleek vás <i class=\"fas fa-heart\"></i>",
"month": "měsíc",
"month_plural": "měsíce",
"monthly": "Měsíčně",
"noRecurrence": "Bez opakování",
"noResultContainerSubtitle": "Vaše vyhledávání ani zvolené filtry nepřinesly žádné výsledky",
"noResults": "Bez výsledků",
"notifications": "Oznámení",
"of": "z",
"onboardingContainerBtnOpen": "Vyberte existující todo.txt",
"onboardingContainerSubtitle": "Začněte buď vybráním <strong>existujícího</strong> souboru todo.txt, nebo si vytvořte <strong>nový</strong>.",
"openFile": "Otevřít todo.txt",
"paste": "Vložit",
"priorities": "Priority",
"priority": "Priorita",
"projects": "Projekty",
"reload": "Obnovit",
"resetFilters": "Obnovit filtry a vyhledávání",
"reviewSourceforge": "Přidat recenzi na sleek na SourceForge",
"reviewWindowsStore": "Přidat recenzi na sleek na Windows Store",
"save": "Uložit",
"search": "(A) Hledejte použitím syntaxe todo.txt @context +project due:",
"select": "Vybrat",
"selectFile": "Vyberte soubor todo.txt",
"selected": "Vybráno",
"selectedFilters": "Vybrané filtry",
"settings": "Nastavení",
"settingsTabAboutContribute": "Aplikace sleek má otevřený zdrojový kód a i vy můžete přispět k jejímu vylepšení",
"settingsTabAboutCopyrightLicense": "Copyright a licence",
"settingsTabAboutCopyrightLicenseBody": "Copyright (c) 2021 Robin Ahle. Aplikace sleek je dostupná pod <a href=\"https://opensource.org/licenses/MIT\" target=\"_blank\">licencí MIT</a>. Navštivte <a href=\"https://github.com/ransome1/sleek/blob/master/LICENSE\" target=\"_blank\">LICENSE</a> pro plné znění licence.",
"settingsTabAboutExternalLibraries": "Používaný software, který jsem nevyvinul",
"settingsTabAboutPrivacy": "Zásady ochrany osobních údajů",
"settingsTabAboutPrivacyBody": "Nezajímá mě, kdo sleek používá, a tudíž nebudu shromažďovat nepotřebná data. Avšak rád bych věděl, kolik lidí aplikaci aktivně používá, a pokud k tomu uživatel dá jasný souhlas, jak přesně ji používá. Data jsou před odesláním do soukromě hostované instance Matomo anonymizována výhradně prostřednictvím zabezpečeného připojení šifrovaného protokolem SSL. Pro více informací navštivte <a href=\"https://github.com/ransome1/sleek/blob/master/PRIVACY.md\" target=\"_blank\">zásady ochrany osobních údajů</a>.",
"settingsTabSettingsArchive": "Archivovat úkoly",
"settingsTabSettingsArchiveBody": "Dokončené úkoly budou odebrány z aktuálního souboru todo.txt a místo toho budou vloženy do souboru done.txt. Pokud tento soubor již neexistuje v aktuálním adresáři, bude vytvořen.",
"settingsTabSettingsDarkmodeBody": "Pokud je výchozí uživatelské rozhraní na váš vkus příliš světlé, tmavý režim by mohl být příjemnou alternativou.",
"settingsTabSettingsLanguageBody": "sleek automaticky nastaví jazyk podle nastavení vašeho počítače. Pokud preferujete jiný jazyk, můžete jej změnit manuálně.",
"settingsTabSettingsLoggingBody": "Tomuto projektu můžete přispět tak, že povolíte anonymní zapisování chyb a událostí. Více informací naleznete na stránce <a href=\"https://github.com/ransome1/sleek/blob/master/PRIVACY.md\" target=\"_blank\">zásady ochrany soukromých údajů</a>.",
"settingsTabSettingsNotificationsBody": "sleek vám může zasílat oznámení pro úkoly, které jsou do dneška nebo zítřka. Aby mohla tato funkce fungovat, aplikace musí běžet.",
"settingsTabSettingsTray": "Minimalizovat na lištu",
"settingsTabSettingsTrayBody": "S tímto nastavením bude aplikace sleek minimalizovaná na liště a nebude vidět na hlavním panelu.",
"shareFacebook": "Sdílet sleek na Facebooku",
"shareLinkedin": "Sdílet sleek na LinkedInu",
"shareTwitter": "Sdílet sleek na Twitteru",
"shortcuts": "Zástupce",
"sleekOnGithub": "sleek na Githubu",
"sortBy": "Seřadit podle",
"sortCompletedLast": "Dokončené na konec",
"submitIssuesOnGithub": "Odeslat chyby na Github",
"today": "Dnes",
"todos": "Úkoly",
"toggleCompletedTodos": "Zobrazit/skrýt dokončené úkoly",
"toggleDarkMode": "Přepnout tmavý režim",
"toggleFilter": "Zobrazit filtry",
"tomorrow": "Zítra",
"useAsTemplate": "Použít jako šablonu",
"view": "Zobrazit",
"viewHeadlineAppView": "Zobrazení aplikace",
"viewHeadlineFilterList": "Postranní filtr",
"viewHeadlineTodoList": "Seznam úkolů",
"viewToggleShowEmptyFilters": "Prázdné filtry",
"viewToggleZoom": "Přiblížení",
"visibleTodos": "Viditelné úkoly",
"week": "týden",
"week_plural": "týdny",
"weekly": "Týdně",
"welcomeToSleek": "Vítejte v aplikaci sleek",
"windowButtonCreateFile": "Vytvořit todo.txt zde",
"windowButtonOpenFile": "Otevřít",
"windowFileformat": "Textový soubor",
"windowTitleCreateFile": "Vytvořit todo.txt",
"year": "rok",
"year_plural": "roky",
"yearly": "ročně",
"archivingPrompt": "Všechny dokončené úkoly budou přemístěny z tohoto souboru do souboru done.txt ve stejném adresáři.",
"confirm": "Potvrdit",
"archivingCompletedTitle": "Archivace dokončena",
"archivingCompletedBody": "Dokončené úkoly byly úspěšně přemístěny do ",
"restartPrompt": "Tato změna vyžaduje, aby se aplikace sleek restartovala. Pokud se tak nestane, restartuje prosím aplikaci manuálně.",
"deleteCategoryPrompt": "Tento filtr bude nenávratně odebrán ze všech úkolů.",
"modalBackgroundAttention": "Toto okno bude uzavřeno a všechen obsah smazán.",
"deferredTodos": "Prahová hodnota v budoucnosti",
"noFiltersFound": "Nebyly nalezeny žádné filtry",
"fileRemovalPrompt": "Toto pouze odebere soubor z vašeho seznamu souborů. Neodebere jej z vašeho disku.",
"fileTabs": "Záložky"
}
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment